Informacja Administratora Danych Osobowych dla kontrahentów hiPRO

 

1. Administratorem danych osobowych jest hiPRO SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000672077

 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: info@hipro.com.

 

3. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotu danych lub od kontrahenta hiPRO, jako dane osobowe organu odpowiedzialnego za zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu tego podmiotu lub osoby kontaktowej odpowiedzialnej za koordynację wykonania umowy.

 

4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne - bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług. 

 

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679, prawnie usprawiedliwiony cel administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenie usług zgodnie z umową,

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Kontrahentem umową / świadczonymi usługami.

 

6. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisów prawno – podatkowych. 

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody – w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. 

© 2018 by hiPRO