top of page

Najczęściej zadawane pytania.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania.

 

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi, której szukasz skontaktuj się z naszym centrum kontaktu, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,

 

pod numerem telefonu +48 511 810 722

lub pod adresem e-mail: wsparcie@hipro.pl

 • Jaką formę płatności należy wybrać w systemie Ubezpieczyciela?
  Polisę w systemie Ubezpieczyciela należy wystawić z płatnością jednorazową z rodzajem płatności przelew.
 • Jakie dane Klienta należy przekazać, aby sfinansować składkę?
  Do wniosku należy wpisać dane osobowe oraz teleadresowe Klienta (Ubezpieczającego) podane do kalkulacji polisy. Należy również wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Do uruchomienia finansowania należy podać nazwę TU, w którym zawarta jest polisa, numer polisy oraz numer konta do wpłaty składki z finansowanej polisy.
 • Jakie polisy można finansować?
  Dowolne polisy komunikacyjne oraz majątkowe.
 • Czy w trakcie finansowania można przerwać proces i dokończyć później? W jakim terminie?
  Tak, po uzyskaniu zgody na finansowanie można zapisać wniosek i uruchomić płatność w późniejszym terminie – do 3 dni roboczych. Lista wniosków z ich statusem widoczna jest po zalogowaniu na ekranie „Twoje wnioski”.
 • Jaka jest minimalna / maksymalna kwota finansowania?
  Minimalna kwota to 500 zł, maksymalna to 7 200 zł.
 • Na ile rat zostanie rozłożona płatność składki?
  Płatność składki jest rozłożona na 12 miesięcznych rat. Wysokość poszczególnych rat i terminy płatności są wskazanie w harmonogramie spłaty znajdującym się w umowie o finansowanie oraz karcie produktu.
 • Czy możliwe jest częściowe finansowanie składki za ubezpieczenie?
  Nie, finansowanie udzielane jest w wysokość 100% składki za ubezpieczenie.
 • Jaki jest koszt finansowania dla Klienta?
  Oprocentowanie: 0% Prowizja za finansowanie: 23% Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 41,6% Przykład: - Składka za ubezpieczenie: 600 zł - Prowizja za finansowanie: 600 zł * 23% = 138 zł - Całkowity kwota do zapłaty: 738 zł (składka za ubezpieczenie 600 zł + prowizja 138 zł) Składka miesięczna: 61,5 zł
 • Jak ustalana jest data płatności raty?
  Domyślnie data pierwszej raty jest ustawiona jako 10 dzień kolejnego miesiąca po zawarciu umowy. Przykładowo, jeśli wniosek zostanie złożony 5 marca data płatności pierwszej raty to 10 kwietnia.
 • W jakim czasie płatność za składkę trafi do Towarzystwa Ubezpieczeniowego?
  Przelew składki nastąpi w przeciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy. Ubezpieczenie zostanie opłacone w całości.
 • W jaki sposób spłacać raty (bank, poczta)?
  Kwotę raty należy przelać na numer rachunku do spłat wskazany w karcie produktu oraz umowie. Wpłat należy dokonywać w terminach zgodnych z harmonogramem spłat.
 • Czy klient może zawiesić spłaty?
  Klient spłaca zobowiązanie zgodnie z harmonogramem przedstawionym w umowie. Nie ma możliwości zawieszenia spłaty rat.
 • Czy Klient musi podpisać dodatkową umowę?
  Klient akceptuje umowę przez podanie sprzedawcy Kodu z wiadomości SMS. Tradycyjny podpis na umowie nie jest wymagany.
 • W jaki sposób klient otrzymuje umowę i formularz informacyjny?
  Formularz informacyjny najlepiej wydrukować i przekazać Klientowi, zostanie on również wysłany wraz z umową na maila po zawarciu umowy. W punkcie sprzedaży Agent zapoznaje klienta z umową na ekranie komputera oraz ma możliwość jej wydrukowania i wręczenia klientowi.
 • Co, jeśli Klient nie ma lub nie chce podawać maila?"
  W przypadku, kiedy nie dysponujemy mailem Klienta należy wydrukować i wręczyć Klientowi wzory dokumentów. Samo podpisanie umowy nadal odbywa się za pośrednictwem Kodu z SMS, także nie ma potrzeby zbierania fizycznych podpisów na dokumentach.
 • Co stanie się z finansowaniem w przypadku sprzedaży pojazdu?
  Umowa na finansowanie jest niezależna od umowy ubezpieczenia. Sprzedaż pojazdu nie zamyka umowy finansowania, pozostałe raty należy w dalszym ciągu spłacać zgodnie z harmonogramem (raty nie przechodzą na nabywcę pojazdu). Składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwróci bezpośrednio Klientowi (w przypadku OC nastąpi to wyłącznie po przesłaniu wypowiedzenia ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu).
 • W jaki sposób zostanie zwrócona niewykorzystana składka z tytułu ubezpieczenia?
  Wszelkie zwroty składek z tytułu ubezpieczenia będą zwracane Klientowi przez Ubezpieczyciela, tak jak w standardowych polisach.
 • Czy dane Klienta są sprawdzane w BIK?
  Tak. Klient musi wyrazić zgodę na sprawdzenie danych w BIK. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w BIK jest warunkiem weryfikacji wniosku o finansowanie składki z polisy.
 • Czy podmiot finansujący może odmówić finansowania?
  W wyniku weryfikacji podmiot finansujący może odmówić finansowania. Klient ma prawo poznać powód odmowy.
 • Czy Klient może wielokrotnie wnioskować o raty i co się z tym wiąże?
  Tak, klient może wielokrotnie wnioskować o finansowanie. Historia wnioskowania zapisuje się w BIK.
 • Co się stanie, jeśli Klient przestanie dokonywać spłat?"
  Podmiot finansujący skontaktuje się z Klientem, aby wyjaśnić sytuację. Od należności przeterminowanych będą naliczane odsetki zgodnie z treścią zawartej umowy na finansowanie.
 • Czy poprawność adresu Klienta należy weryfikować z adresem wpisanym w dowodzie osobistym?
  Nie, w procesie przyjmujemy zawsze adres zamieszkania Klienta wiec może on się różnić od adresu zameldowania wpisanego na dowodzie osobistym Klienta.
 • Czy Klient może odstąpić od umowy ratalnej?
  Tak. Klient może odstąpić od umowy ratalnej w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, poprzez wysłanie odstąpienia do podmiotu, który sfinansował zakup ubezpieczenia. Adres korespondencyjny oraz mailowy a także wzór odstąpienia są wskazane w umowie, którą otrzyma Klient.
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, a finansowanie."
  W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy ubezpieczenia z finansowaniem składki, na mocy Ustawy dochodzi także do odstąpienia od Umowy o finansowania. Klient jest zobowiązany zwrócić do podmiotu finansującego wartość finansowania.
 • Czy Klient może wcześniej spłacić finansowanie?
  Tak. W celu dokonania wcześniejszej spłaty należy skontaktować się z podmiotem, który sfinansował zakup ubezpieczenia i poinformować o zamiarze wcześniejszej spłaty.
 • Czy w przypadku częściowej lub całkowitej spłaty rat przed terminem, Klient zostanie poinformowany przez podmiot finansujący o zamknięciu zobowiązania lub ilości rat pozostałych do spłaty i ich wysokości?"
  W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty rachunek jest zamykany (bez wiadomości email/sms), natomiast jeśli występuje nadpłata to do Klienta jest wysyłany SMS o dyspozycję zwrotu nadpłaty. Wcześniejsza częściowa spłata, jeśli Klient nie wyda odrębnej dyspozycji, skraca harmonogram przy zachowaniu wysokości raty. Klient otrzymuje wtedy nowy harmonogram spłat na e-mail.
 • Jakie podmioty finansujące są dostępne w hiPRO?
  Drobna Ratka (Mercury Financial) – FinTech założony pod auspicjami funduszu inwestycyjnego mAccelerator InBank – polski oddział Estońskiego banku. Credit Agricole – znany międzynarodowy bank.
bottom of page